“...รับออกแบบ รับดีไซน์โครงสร้างบ้าน อาคาร สำนักงานทั่วไป งานภูมิสถานปัตยกรรม งานระบบ งานแก้ไขโครงสร้าง (SHOP DRAWING)...” “...รับเหมาก่อสร้าง อาคาร บ้าน สำนักงานทั่วไปทุกประเภท งานถนน งานซ่อม ต่อเติม อาคาร บ้าน สำนักงานทั่วไปทุกประเภท...” “...เป็นที่ปรึกษา (Consultance) ด้านงานสถาปัตย์ การออกแบบ งานด้านก่อสร้างโครงสร้างด้านวิศวกรรม ด้านสถาปัตยกรรม งานจัดวาง Lay Out งาน Land Scape…” “...คำนวณโครงสร้าง ถอดแบบราคา (BOQ) ประมาณราคา (ESTIMATE COST) เซ็นต์ควบคุมงาน เซ็นต์คำนวณโครงสร้าง ยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้าน อาคาร สำนักงานทั่วไป ยื่นกู้เงินจากสถาบันการเงิน...” “...REAL ESTATE (DEVELOPER) วิเคราะห์โครงการ (FEASIBILITY)...”

S.E.N. THAI ARCHITECT & ENGINEERING.Co.,Ltd บริษัท เอส.อี.เอ็น.ไทย สถาปนิก แอนด์ วิศวกรรม จำกัด มีความยินดีที่จะรับใช้บริการลูกค้าทุกท่าน โดยเน้นการดำเนินงาน ตามความต้องการของลูกค้า และถูกต้องตามหลักวิชาการโดยมีพร้อมทั้งทีมงานและอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี พร้อมนี้ได้แสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานของบริษัท เอส.อี.เอ็น.ไทย สถาปนิก แอนด์ วิศวกรรม จำกัด โดยมุ่งให้ผู้เกี่ยวข้องได้มองเห็นแนวทางการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน โดยทำงานในพื้นฐานของหลักวิชาการ,ต้องคำนึงถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพ,แก้ไขปัญหาในทางที่ถูกต้องให้กับลูกค้า ,ทำงานบรรลุเป้าหมายด้วยเวลา,คุณภาพของงาน,ความประทับใจของลูกค้า,บุคคลากรต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติได้ดี ทางบริษัท เอส.อี.เอ็น.ไทย สถาปนิก แอนด์ วิศวกรรม จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้มีโอกาสได้รับใช้ท่าน

บริการของเรา

 • รับเหมาก่อสร้าง
  • ก่อสร้างอาคาร บ้าน สำนักงาน ทุกประเภท
  • ซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน อาคารสำนักงาน ทุกประเภท
  • งานถนน
  • งานระบบ
 • เป็น "ที่ปรึกษา" "ควบคุมงาน"
  • ด้านงานวิศวกรรม
  • งาน Landscape
  • งาน จัดวาง Layout
  • ด้านงานสถาปัตยกรรม
  • งานถนน และงานระบบ
 • ออกแบบ
  • รับออกแบบ งานภูมิสถาปัตยกรรม
  • รับออกแบบ ดีไซน์โครงสร้างอาคาร บ้าน สำนักงาน ทุกประเภท
  • รับออกแบบ งานแก้ไขโครงสร้าง Shop Drawing
  • งานถนน
  • งานระบบ
 • REAL ESTATE (DEVELOPER)
  • วิเคราะห์โครงการ(FEASIBILITY)
 • คำนวณโครงสร้าง
 • ถอดแบบราคา (BOQ)
 • ประมาณราคา(ESTIMATE COST)
 • เซ็นต์ควบคุมงาน
  • เซ็นต์คำนวณโครงสร้าง
 • ยื่นขออนุญาติก่อสร้างบ้าน อาคาร สำนักงานทุกประเภท
 • ยื่นกู้เงินจากสถาบันการเงิน

ติดต่อเรา

ท่านสามารถขอคำปรึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งปัญหา เกี่ยวกับบ้าน อาคาร สำนักงาน ทุกประเภท โดยกรอกรายละเอียด ตามด้านล่างนี้ และกดส่ง บริษัทจะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

ชื่อ –สกุล (name)
เบอร์ติดต่อกลับ(your phone)
อีเมลล์ (e-mail)
ข้อความที่ต้องการติดต่อ